Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT MAŁYCH W DŁUŻYNIE GÓRNEJ

 

ZASADY OGÓLNE:

1. Niniejsze procedury uzupełniają treści zawarte w Regulaminie funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej.

2. Osoba wchodząca na teren Schroniska zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu i zasad wynikających z treści niniejszego załącznika.

ZASADY PRZEBYWANIA I PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT MAŁYCH W DŁUŻYNIE GÓRNEJ:

1. Godziny otwarcia określone są w regulaminie głównym. Są to godziny 11-16 we wszystkie dni oprócz wtorków. O innych dniach wolnych informujemy wcześniej, można też zadzwonić do biura i upewnić się, że Schronisko jest czynne.

2. Pobyt osób na terenie Schroniska poza wyznaczonymi godzinami jest zabroniony i stanowi naruszenie obowiązującego porządku. W tym czasie brama Schroniska jest zamknięta.

3. Podczas pobytu w Schronisku nie wolno:

a) samowolnie otwierać boksów, wchodzić do nich,

b) spacerować po terenie Schroniska ze swoimi zwierzętami,

c) poruszać się na rolkach, deskorolkach, rowerze,

d) drażnić zwierząt, biegać, krzyczeć bez powodu,

e) dokarmiać zwierząt,

f) palić tytoniu i posługiwać się ogniem w miejscach zakazanych,

g) pić alkoholu oraz używać substancji psychoaktywnych,

h) wkładać rąk między kraty czy siatki, celem pogłaskania zwierzęcia, a tym bardziej drażnić zwierząt,

i) osoba przybywająca na terenie schroniska w czasie wyprowadzania psów na spacer przez opiekunów lub     wolontariuszy powinna zachować bezpieczną odległość od zwierząt,

j) osoba przybywająca do Schroniska z dzieckiem nie może pozwalać dziecku na samodzielne poruszanie się     po terenie Schroniska. Za dziecko odpowiada opiekun.

k) należy zachować bezpieczną odległość od studzienek kanalizacyjnych.

4. Osoba doprowadzająca do Schroniska zwierzę, musi zapewnić, że jest ono na smyczy i jest zobowiązana                do okazania dowodu osobistego i asystowania przy wypełnieniu stosownych dokumentów.

5. Osoby chcące zaadoptować zwierzę, określają swoje oczekiwania i zostają skierowane do konkretnych kojców.

6. Po terenie Schroniska można poruszać się w obecności pracownika obsługi lub za jego zgodą samodzielnie. Zakaz wstępu dotyczy izolatek, kwarantanny oraz zaplecza technicznego.

7. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą się poruszać po terenie Schroniska tylko pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów. W przypadku wyprowadzenia zwierzęcia na spacer, dzieci nie prowadzą tegoż samodzielnie.

8. Fotografowanie i nagrywanie filmów na terenie Schroniska jest zabronione, może się odbywać tylko za zgodą Kierownika Schroniska.

9. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

10. Najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem, goście, wolontariusze i inne osoby postronne muszą opuścić teren Schroniska.

11. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu oraz niestosujące się do poleceń pracowników Schroniska, a także dopuszczające się zachowań rażąco sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa lub naruszających porządek prawny, zostaną wyproszone z terenu Schroniska. O wszelkich przypadkach celowej aktywności zagrażającej bezpieczeństwu osób i zwierząt przebywających na terenie Schroniska zostaną powiadomione odpowiednie organy, a wobec sprawców zostaną wyciągnięte konsekwencje.